Sunday, November 8, 2009

Nabby


Vladimir Nabokov, in ink

No comments: